top of page

Vsakovací jímka/Trativod 

Stejně jako je tomu u vod splaškových, je třeba dle platné legislativy ČR zajistit i likvidaci vod dešťových. Dle platných norem, nesmí být dešťová voda, zachycená okapovým systémem, odváděna například na sousední parcelu, veřejnou komunikaci a zároveň by neměla zatěžovat obecní kanalizaci. 

V praxi to znamená, že jsou tři možnosti nakládání s dešťovými vodami v závislosti na místních podmínkách. V případě, že máme na pozemku podloží, které je dostatečně propustné, je dešťová voda ihned odváděna do vsakovací jímky neboli trativodu. Odtud je dešťová voda odváděna rovnou do vod podzemních. 

V případě stížených vsakovacích podmínek, kdy je zemina tvořena vrstvou jílu se nejčastěji používá trativod v kombinaci s retenční / akumulační nádrží. V tomto případě je dešťová voda odváděna nejdříve do akumulační nádrže, ze které je poté regulovaně odváděna do vsakovací jímky, která vede skrz nepropustnou vrstvu až k vrstvě propustné. Dešťová voda je tedy následně, tak jako v prvním případě, kontrolovaně odpouštěna do podzemních vod. 

Pokud jsou na parcele natolik špatné vsakovací podmínky, že není možno odvádět dešťovou vodu do vsakovacího systému, nainstaluje se k domu pouze retenční nádrž, ze které je poté dešťová voda, regulovaně, odváděna do místně vybudované dešťové kanalizace.

bottom of page